Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Pakości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pakosc.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2019-12-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Rygielska
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 525666087

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

 • wej­ście od ulicy Bar­ciń­skiej znaj­duje się na poziomie gruntu umoż­liwiając dostęp dla osób z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową gdzie można skorzystać ze schodołazu gąsięnicowego, przy pomocy którego mogą dostać się do głów­nego holu osoby poruszające się na wózku inwalidz­kim o łącz­nej wadze do 120 kg

Dostosowanie korytarzy

 • dla osób z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową dostępny jest tylko korytarz w holu głów­nym oraz wej­ście na poziomie gruntu od ul. Bar­ciń­skiej. Toa­leta dla osób nie­peł­nospraw­nych znaj­duje się na par­terze, na poziomie holu głównego

Dostosowanie schodów

 • schody w budynku nie są dostosowane

Dostosowanie wind

 • w budynku nie ma windy

Dostosowanie pochylni

 • w budynku nie ma pochylni

Dostęp­ność pochylni

 • w budynku nie ma pochylni

Dostęp­ność pętli indukcyjnych

 • w budynku brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie par­kin­gów

 • par­king Urzędu od ul. Bar­ciń­skiej posiada wyznaczone miej­sce par­kin­gowe do osób z niepełnosprawnością
 • ist­nieje moż­liwość wykorzystania samo­chodu 9 osobowego przy­stosowanego do prze­wozu osób nie­peł­nospraw­nych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim

Prawo wstępu z psem asystującym

 • do budynku i wszyst­kich jego pomiesz­czeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostęp­ność tłumacza migowego

 • potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co naj­mniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kon­tak­tując się z Koor­dynatorem ds. dostęp­no­ści na adres e-​mail: [email protected] lub telefonicz­nie 525665024